Ödeme

3D secure olmadan ödeme entegrasyon dokümanı

Ödeme Başlatma

  • API servisine gönderilmesi gereken parametreler

  • Örnek kodlar

  • API servisinden dönen parametreler

post
Ödeme Servisi Parametreleri

https://api.weepay.co/Payment/PaymentRequest
Gönderilecek parametreler Auth, Data, Customer, BillingAddress, ShippingAddress, Products array'leri altında gönderilmelidir. dönen sonuç için Response tabı kontrol edilmelidir. Örnek JSON ve örnek gönderim için aşağıdaki örnek kodlar bölümünü inceleyebilirsiniz.
Request
Response
Request
Path Parameters
Auth
required
array
Auth array altında bayiId, apiKey ve secretKey gönderilir.
bayiId
required
integer
weepay tarafından verilen bayiId
apiKey
required
string
weepay tarafından verilen apiKey
secretKey
required
string
weepay tarafından verilen secretKey
Body Parameters
Data
required
array
Data array altında gönderilecek parametreler
orderId
required
string
Üye iş yeri sipariş id.
ipAddress
required
string
Alıcıya ait ip adresi.
paidPrice
required
number
Ödeme tutarı (Kuruş kısmı nokta ile yazılır. Örn: 35.50)
currency
optional
string
Para birimi TL, USD, EUR, GBP
locale
optional
string
Geri dönüş dili tr,en
installmentNumber
optional
integer
Taksit sayısı
preAuth
optional
integer
Ön provizyon işlemi için 1 gönderilmelidir
cardHolderName
required
string
Kart sahibinin adı soyadı
cardNumber
required
number
Kart numarası
expireMonth
required
number
Kredi kartı son kullanım ay (ÖRN : 12)
expireYear
required
number
Kredi kartı son kullanım yılı (ÖRN 2024 için 24)
cvcNumber
required
number
Kredi Kartı güvenlik numarası
description
optional
string
Sipariş açıklaması
Customer
required
string
Customer array altında gönderilecek parametreler
customerId
required
string
Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait id.
customerName
required
string
Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait ad.
customerSurname
required
string
Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait ad.
gsmNumber
required
number
Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait gsm no.
email
required
string
Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait email.
identityNumber
required
number
Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait kimlik (TCKN) numarası.
city
required
string
Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait şehir bilgisi.
country
required
string
Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait ülke bilgisi.
BillingAddress
required
string
BillingAddress array altında gönderilecek parametreler
contactName
required
string
Üye işyeri tarafındaki fatura adresi ad soyad bilgisi.
address
required
string
Üye işyeri tarafındaki fatura adresi.
city
required
string
Üye işyeri tarafındaki fatura adresi şehir bilgisi.
country
required
string
Üye işyeri tarafındaki fatura adresi ülke bilgisi.
district
optional
string
Üye işyeri tarafındaki fatura adresi bölge bilgisi.
zipCode
optional
number
Üye işyeri tarafındaki fatura adresi posta kodu.
ShippingAddress
optional
string
ShippingAddress array altında gönderilecek parametreler
contactName
optional
string
Üye işyeri tarafındaki teslimat adresi, ad, soyad bilgisi. Sepetteki ürünlerden en az 1 tanesi fiziksel ürün (itemType=PHYSICAL) ise zorunludur.
address
optional
string
Üye işyeri tarafındaki teslimat adresi. Sepetteki ürünlerden en az 1 tanesi fiziksel ürün (itemType=PHYSICAL) ise zorunludur.
city
optional
string
Üye işyeri tarafındaki teslimat adresi şehir bilgisi. Sepetteki ürünlerden en az 1 tanesi fiziksel ürün (itemType=PHYSICAL) ise zorunludur.
country
optional
string
Üye işyeri tarafındaki teslimat adresi ülke bilgisi. Sepetteki ürünlerden en az 1 tanesi fiziksel ürün (itemType=PHYSICAL) ise zorunludur.
district
optional
string
Üye işyeri tarafındaki teslimat adresi bölge bilgisi.
zipCode
optional
number
Üye işyeri tarafındaki teslimat adresi posta kodu.
Products
required
string
Products array altında gönderilecek parametreler
productId
required
string
Üye işyeri tarafındaki sepetteki ürüne ait id.
name
required
string
Üye işyeri tarafındaki sepetteki ürüne ait isim.
productPrice
required
number
Üye işyeri tarafındaki sepetteki ürüne ait tutar. tutarlar toplamı sepet tutarına (paidPrice) eşit olmalıdır.
itemType
required
string
Üye işyeri tarafındaki sepetteki ürüne ait tip. Geçerli enum değerler: PHYSICAL ve VIRTUAL.
Response
200: OK

API servisi istek kodları

Servis için örnek kodlar

  • PHP

  • .NET

  • Java

  • Ruby

  • Phython

  • Node.js

JSON
PHP
Node
Javascript
Java
Perl
Ruby
Phython
Go
.NET
JSON
// Request JSON example;
{
"Auth": {
"bayiId":"22",
"apiKey": "XXXXXXXXX",
"secretKey": "XXXXXXXXXXXXXXXX"
},
"Data":{
"orderId":1,
"currency":"TL",
"locale":"tr",
"paidPrice":"0.16",
"ipAddress":"192.168.1.1",
"cardHolderName":"isim Soyisim",
"cardNumber":"555522223333444", // Kart Numarası
"expireMonth":"11", // Son Kullanım Ay
"expireYear":"24", // Son Kullanım Yıl
"cvcNumber":"556",// Kart CVC
"installmentNumber":1, // Uygulanacak Taksit Sayısı
"description":"Açıkalama"// Açıklama
},
"Customer":{
"customerId":"1", // alıcı müşteri Id
"customerName":"isim", //alıcı ismi
"customerSurname":"soyisim", // alıcı Soyismi
"gsmNumber":"50XXXXXXX",// alıcı cep telefonu
"email":"[email protected]", // alıcı mail
"identityNumber":"112312312313132", // alıcı TC kimlik numarası
"city":"istanbul",// alıcı şehir
"country":"Turkey" // alıcı ülke
},
"BillingAddress": {
"contactName":"isim soyisim",
"address":"Abdurrahman Nafiz Gürman,Mh, G. Ali Rıza Gürcan Cd. No:27",
"city":"istanbul",
"country":"turkey",
"zipCode":34164
},
"ShippingAddress": {
"contactName":"isim soyisim",
"address":"Abdurrahman Nafiz Gürman,Mh, G. Ali Rıza Gürcan Cd. No:27",
"city":"istanbul",
"country":"turkey",
"zipCode":34164
},
"Products":
[
{"productId":"B104A", "name":"ürün bir","productPrice":2.3, "itemType":"PHYSICAL"},
{"productId":"C1087", "name":"ürün iki","productPrice":2.3, "itemType":"PHYSICAL" },
{"productId":"12233352", "name":"ürün üç","productPrice":2.3, "itemType":"PHYSICAL" }
]
}
PHP
//https://github.com/weepay/weepay-php PHP lib.
// composer or weepay initialize Bootstrap
// Auth
$options = new \weepay\Auth();
$options->setBayiID("xxxxxx");// weepay tarafıdan verilen bayiId
$options->setApiKey("xxxx-xxxx-xxx");// weepay tarafıdan verilen apiKey
$options->setSecretKey("xxxxxxx-xxxxxxxxx-xx-xx"); // weepay tarafıdan verilen secretKey
$options->setBaseUrl("https://api.weepay.co");
//Request
$request = new \weepay\Request\CreatePaymentRequest();
$request->setOrderId('1298');
$request->setIpAddress('192.168.2.1');
$request->setPrice(35.50);
$request->setCurrency(\weepay\Model\Currency::TL);
$request->setLocale(\weepay\Model\Locale::TR);
$request->setDescription('Açıklama Alanı');
$request->setCardHolderName("isim soyisim");
$request->setCardNumber("555555555555555");
$request->setEpireMonth("01");
$request->setExpireYear("22");
$request->setCvcNumber("233");
$request->setInstallmentNumber(1);
$request->setPaymentGroup(\weepay\Model\PaymentGroup::PRODUCT);
$request->setPaymentChannel(\weepay\Model\PaymentChannel::WEB);
//Customer
$customer = new \weepay\Model\Customer();
$customer->setCustomerId(1235); // Üye işyeri müşteri Id
$customer->setCustomerName("isim"); //Üye işyeri müşteri ismi
$customer->setCustomerSurname("soyisim"); //Üye işyeri müşteri Soyisim
$customer->setGsmNumber("50XXXXXX"); //Üye işyeri müşteri Cep Tel
$customer->setEmail("[email protected]"); //Üye işyeri müşteri ismi
$customer->setIdentityNumber("00032222721"); //Üye işyeri müşteri TC numarası
$customer->setCity("istanbul"); //Üye işyeri müşteri il
$customer->setCountry("turkey");//Üye işyeri müşteri ülke
$request->setCustomer($customer);
//Adresler
// Fatura Adresi
$BillingAddress = new \weepay\Model\Address();
$BillingAddress->setContactName("isim soyisim");
$BillingAddress->setAddress("Abdurrahman Nafiz Gürman,Mh, G. Ali Rıza Gürcan Cd. No:27");
$BillingAddress->setCity("istanbul");
$BillingAddress->setCountry("turkey");
$BillingAddress->setZipCode("34164");
$request->setBillingAddress($BillingAddress);
//Kargo / Teslimat Adresi
$ShippingAddress = new \weepay\Model\Address();
$ShippingAddress->setContactName("isim soyisim");
$ShippingAddress->setAddress("Abdurrahman Nafiz Gürman,Mh, G. Ali Rıza Gürcan Cd. No:27");
$ShippingAddress->setCity("istanbul");
$ShippingAddress->setCountry("turkey");
$ShippingAddress->setZipCode("34164");
$request->setShippingAddress($ShippingAddress);
// Sipariş Ürünleri
$Products = array();
// Birinci Ürün
$firstProducts = new \weepay\Model\Product();
$firstProducts->setName("Ürün Bir");
$firstProducts->setProductId(12344);
$firstProducts->setProductPrice(0.10);
$firstProducts->setItemType(\weepay\Model\ProductType::PHYSICAL);
$Products[0] = $firstProducts;
// İkinci Ürün
$secondProducts = new \weepay\Model\Product();
$secondProducts->setName("Ürün İki");
$secondProducts->setProductId("C550A100");
$secondProducts->setProductPrice(0.10);
$secondProducts->setItemType(\weepay\Model\ProductType::PHYSICAL);
$Products[1] = $secondProducts;
// Üçüncü Ürün
$thirdProducts = new \weepay\Model\Product();
$thirdProducts->setName("Ürün Üç");
$thirdProducts->setProductId("1000");
$thirdProducts->setProductPrice("0.10");
$thirdProducts->setItemType(\weepay\Model\ProductType::PHYSICAL);
$Products[2] = $thirdProducts;
$request->setProducts($Products);
$createPaymentRequest = \weepay\Model\CreatePaymentRequestInitialize::create($request, $options);
echo "<pre>";
print_r($createPaymentRequest);
echo "</pre>";
Node
// npm install weepay-nodejs or Add dependency 'weepay-nodejs'
// in your package.json file
// check sdk in samples folder CreatePaymentForm.js samples
// Node.js v12.0.0 or later
const weepay = require('weepay-nodejs');
weepay.configure({
bayiId: "bayi-id",
apiKey: "apiKey",
secretKey: "secretKey",
baseUrl: "https://test-api.weepay.co"
});
const request = {
data: {
orderId: 1,
ipAddress: "192.168.2.1",
paidPrice: 0.10,
currency: Currency.TL,
locale: Locale.TR,
description: "Açıklama Alanı",
cardHolderName: "isim soyisim",
cardNumber: "555555555555555",
expireMonth: "01",
expireYear: "22",
cvcNumber: "233",
installmentNumber: 1,
paymentGroup: PaymentGroup.PRODUCT,
paymentChannel: PaymentChannel.WEB
},
customer: {
customerId: 1234,
customerName: "isim",
customerSurname: "soyisim",
gsmNumber: "50XXXXXX",
identityNumber: "00032222721",
city: "istanbul",
country: "turkey"
},
billingAddress: {
contactName: "isim soyisim",
address: "Abdurrahman Nafiz Gürman,Mh, G. Ali Rıza Gürcan Cd. No:27",
city: "istanbul",
country: "turkey",
zipCode: "34164"
},
shippingAddress: {
contactName: "isim soyisim",
address: "Abdurrahman Nafiz Gürman,Mh, G. Ali Rıza Gürcan Cd. No:27",
city: "istanbul",
country: "turkey",
zipCode: "34164"
},
products: [
{
name: "first product",
productPrice: "30.00",
itemType: ProductType.PHYSICAL,
productId: "1234"
},
{
name: "first product",
productPrice: "30.00",
itemType: ProductType.PHYSICAL,
productId: "1234"
},
]
}
weepay.createPayment(request).then(function (res) {
if (res.status == "success") {
console.log(res);
} else {
console.log(res.message)
}
});
Javascript
// import weepay javascript library
// check sample : https://github.com/weepay/weepay-javascript/blob/main/samples/createpayment.html
var weepay = new weepayInit();
weepay.configure({
bayiId: "bayiId",
apiKey: "apiKey",
secretKey: "secretKey",
baseUrl: "https://api.weepay.co"
})
var request = {
data: {
orderId: 1,
ipAddress: "192.168.2.1",
paidPrice: 0.10,
currency: Constants.Currency.TL,
locale: Constants.Locale.TR,
description: "Açıklama Alanı",
cardHolderName: "isim soyisim",
cardNumber: "555555555555555",
expireMonth: "01",
expireYear: "22",
cvcNumber: "233",
installmentNumber: 1,
paymentGroup: Constants.PaymentGroup.PRODUCT,
paymentChannel: Constants.PaymentChannel.WEB
},
customer: {
customerId: 1234,
customerName: "isim",
customerSurname: "soyisim",
gsmNumber: "50XXXXXX",
identityNumber: "00032222721",
city: "istanbul",
country: "turkey"
},
billingAddress: {
contactName: "isim soyisim",
address: "Abdurrahman Nafiz Gürman,Mh, G. Ali Rıza Gürcan Cd. No:27",
city: "istanbul",
country: "turkey",
zipCode: "34164"
},
shippingAddress: {
contactName: "isim soyisim",
address: "Abdurrahman Nafiz Gürman,Mh, G. Ali Rıza Gürcan Cd. No:27",
city: "istanbul",
country: "turkey",
zipCode: "34164"
},
products: [
{
name: "first product",
productPrice: "30.00",
itemType: Constants.ProductType.PHYSICAL,
productId: "1234"
},
{
name: "first product",
productPrice: "30.00",
itemType: Constants.ProductType.PHYSICAL,
productId: "1234"
},
]
}
weepay.createPayment(request, function (response) {
if (response.status == "failure") {
console.log(response.message);
} else {
console.log(response)
}
});
Java
// https://github.com/weepay/weepay-java java SDK.
// if you use maven, if not check github page others installation
//<dependency>
// <groupId>co.weepay</groupId>
// <artifactId>weepay-java</artifactId>
// <version>1.0.0</version>
//</dependency>
// check sdk in samples folder CreatePayment.txt samples
// java 1.7 or later
//Auth
Auth options = new Auth();
options.setBayiId(bayiId);
options.setApiKey("apiKey");
options.setSecretKey("secretKey");
options.setBaseUrl("https://api.weepay.co");
// Request
CreatePaymentRequest request = new CreatePaymentRequest();
request.setOptions(options);
request.setOrderId("1");
request.setIpAddress("192.168.1.2");
request.setPaidPrice(35.50);
request.setCurrency(Currency.TL.name());
request.setDescription("Açıklama Alanı");
request.setCardHolderName("isim soyisim");
request.setCardNumber("555555555555555");
request.setexpireMonth("01");
request.setExpireYear("22");
request.setCvcNumber("223");
request.setInstallmentNumber(1);
request.setPaymentGroup(PaymentGroup.PRODUCT.name());
request.setPaymentChannel(PaymentChannel.WEB.name());
// Customer
Customer customer = new Customer();
customer.setCustomerId(1);
customer.setCustomerName("isim");
customer.setCustomerSurname("soyisim");
customer.setGsmNumber("50XXXXXX");
customer.setEmail("[email protected]");
customer.setIdentityNumber("00032222721");
customer.setCity("istanbul");
customer.setCountry("turkey");
request.setCustomer(customer);
// Address
// Billing Address
Address billingAddress = new Address();
billingAddress.setContactName("isim soyisim");
billingAddress.setAddress("address");
billingAddress.setCity("city");
billingAddress.setCountry("turkey");
billingAddress.setZipCode("34164");
request.setBillingAddress(billingAddress);
// Address
// Shipping Address
Address shippingAddress = new Address();
shippingAddress.setContactName("isim soyisim");
shippingAddress.setAddress("address");
shippingAddress.setCity("city");
shippingAddress.setCountry("turkey");
shippingAddress.setZipCode("34164");
request.setShippingAddress(shippingAddress);
// Products
// First Product
List<Product> products = new ArrayList<Product>();
Product firstProduct = new Product();
firstProduct.setName("Ürün bir");
firstProduct.setProductId(1234);
firstProduct.setProductPrice(0.10);
firstProduct.setItemType(ProductType.PHYSICAL.name());
products.add(firstProduct);
// Second Product
Product secondProduct = new Product();
secondProduct.setName("Ürün iki");
secondProduct.setProductId(4567);
secondProduct.setProductPrice(0.10);
secondProduct.setItemType(ProductType.PHYSICAL.name());
products.add(secondProduct);
request.setProducts(products);
CreatePaymentInitialize payment = CreatePaymentInitialize.create(request, options);
System.out.println(payment);
Perl
Ruby
Phython
Go
.NET

API servisinden dönen parametreler

Başarılı Sonuç Örneği

Başarılı Sonuç
Başarılı Sonuç
{
"status":"success",
"paymentStatus":true,
"paymentId":"",
}

Başarısız Sonuç Örneği

Başarısız Sonuç
Başarısız Sonuç
{
"status":"failure",
"errorCode":"xxxxx",
"message":true,
"paymentStatus":false,
}